Kuortinhistoria.fi käyttöehdot
Viimeksi päivitetty: 3.8.2017

1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty
Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6)
käyttöehtoja (”Sopimus” tai ”Käyttöehdot”) sovelletaan Tampereen Seudun
Kuljetuspalvelu Oy:n kuortinhistoria.fi palveluun (yhdessä ”Palvelut” ja kukin
erikseen ”Palvelu”). Sopimuksen osapuolet ovat Tampereen Seudun
Kuljetuspalvelut Oy ja Palvelua käyttävä yhteisö tai yksityinen henkilö
(”Käyttäjä”). Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut ja Käyttäjä myös yhdessä
”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”. Tämän Sopimuksen kulloinkin
voimassaoleva versio on saatavilla kuortinhistoria.fi sivustolla.
Sopimus Palveluista syntyy, kun Käyttäjä ottaa yhteyttä Palveluun ja toimittaa
sisältöä tekstiviestillä, palvelun kautta tai jotain muuta tapaa käyttäen. Sisällöksi
katsotaan kaikki kuortinhistoria.fi sivustolle julkaistut Käyttäjien toimittamat
tekstit, kuvat, äänitteet tai videomateriaalit. Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut
Oy pidättää oikeuden poistaa tai muokata Käyttäjien toimittamia tietoja.
Tätä Sopimusta sovelletaan, ellei Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy:n ja
Käyttäjän välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.
Kuhunkin Palveluun sovelletaan myös kyseisen Palvelun sääntöjä (yhdessä
”Säännöt”). Palvelun säännöt ovat saatavilla osoitteessa kuortinhistoria.fi.
Säännöt muodostavat tämän Sopimuksen kiinteän osan. Tampereen Seudun
Kuljetuspalvelut Oy varaa oikeuden muuttaa Sääntöjä koska tahansa.
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle sääntöjen
muutoksesta etukäteen Palvelussa tai muutoin. Käyttäjän jatkaessa Palvelun
käyttämistä Sääntöjen muuttumisen jälkeen Käyttäjän katsotaan hyväksyneen
uudet Säännöt. Jos tämän Sopimuksen ja Palvelun Sääntöjen välillä on
ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen Palvelun Sääntöjä ja sen
jälkeen tätä Sopimusta.

2. Tietojen toimittaminen palveluun

2.1 Tiedot
Käyttäjä vakuuttaa, että nämä tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia.
Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena tai oikeushenkilönä
tai tällaisen edustajana sekä olemaan antamatta väärää kuvaa suhteestaan
toiseen luonnolliseen tai oikeushenkilöön.
Ainoastaan luonnollisella tai olemassa olevalla oikeushenkilöllä on oikeus
toimittaa tietoja palveluun. Luonnollisen henkilön tietojen toimittamisen
edellytyksenä on vähintään 16 vuoden ikä tai Palvelun Säännöissä ilmoitettu
muu ikä. Maksullisiin Palveluihin rekisteröityminen ja niiden tilaaminen edellyttää
18 vuoden ikää tai alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta huoltajan tai
edunvalvojan suostumusta.

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen
Joidenkin Palveluiden käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista. Mikäli
Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista, tunnistautuminen voi tapahtua
käyttäjätunnuksella, salasanalla, IP-osoitteella, puhelinnumerolla, Käyttäjän
tiettyihin kolmannen osapuolen palveluihin (kuten Facebook) luoman käyttäjätilin
kautta, useamman edellä mainitun yhdistelmällä tai muulla tavalla.
Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava
tunnistautumistietonsa (”Tunnistautumistieto”) huolellisesti siten, että ne eivät
joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä
vastaa kaikista hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista,
laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse Tunnistautumistietojen
oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.
Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman
Käyttäjän suostumusta, Käyttäjän on välittömästi muutettava
Tunnistautumistietonsa ja ilmoitettava asiasta Tampereen Seudun
Kuljetuspalvelut Oy:lle.

3. Palvelu
Palvelulla tarkoitetaan Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy:n ylläpitämää
kuortinhistoria.fi palvelua, jonka käyttäminen (esimerkiksi pääsy, katselu ja
selailu) on mahdollista tämän Sopimuksen nojalla. Verkkopalveluita voivat olla
verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, mobiililiittymät tai -palvelut, kysyntä- ja
tarjontatietoa välittävät palvelut ja muut vastaavat palvelut.
Jos Palveluntarjoaja tallentaa henkilötietoja, on tällaisten tietojen rekisterinpitäjä
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy.
Tampereeen Seudun Kuljetuspalvelut Oy voi lisätä ja muuttaa Palvelua, niiden
osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi
oman harkintansa mukaan.
Palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa
esitetyt tiedot eivät sido Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:tä.

4. Palveluun toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy vastaa ainoastaan Palveluun itse
tuottamansa aineiston sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet näiden
Käyttöehtojen mukaisesti.
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä
eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä,
kuten käyttäjien Palveluun toimittamasta tai Palvelussa esittämästä aineistosta
(esimerkiksi tiedoista, audiovisuaalisesta sisällöstä, ilmoitetuista tuotteista,
tavaroista, palveluista, keskusteluista, mielipiteistä, suosituksista, neuvoista eikä
Palvelussa esitettyjen ilmoitusten sisällöstä, artikkeleista, kuvista, videoista,
äänitallenteista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä ”Aineisto”).
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy ei vastaa näiden Aineistojen ja tietojen
saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Tampereen
Seudun Kuljetuspalvelut Oy ei vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn
Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta
aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.
Käyttäjä vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun
kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Joissakin Palveluissa
Käyttäjä voi hallita Aineiston jakamistapaa yksityisyysasetuksilla. Erityisesti
mutta rajoituksetta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai
Käyttäjän Palvelun kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja
julkaista Palvelussa ja että Aineisto on tämän Sopimuksen ja Sääntöjen
mukaista, eikä aiheuta häiriötä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:lle tai
kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa
kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää
tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Tampereen Seudun
Kuljetuspalvelu Oy, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että
Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista
Aineistoa, Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:llä on oikeus poistaa tällainen
Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman
ennakkovaroitusta. Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy ei vastaa toisten
käyttäjien Palveluihin lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista
vahingoista tai menetyksistä.
Siltä osin kuin Palvelussa voi kirjoittaa, julkaista, esittää, näyttää tai muutoin
saattaa saataville Käyttäjän itse laatimia Aineistoja, tietoja saa esittää
ainoastaan Palvelun säännöissä sallitulla kielellä.
Kaikki oikeudet Käyttäjän Palveluun toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle.
Käyttäjä myöntää Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:lle maailmanlaajuisen,
ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa
Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville
Palvelussa sekä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:n ja sen
konserniyhtiöiden (Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy ja sen konserniyhtiöt
yhdessä ”Konserniyhtiöt”) palveluissa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja
menetelmillä käyttää ja hyödyntää Aineistoa sanottujen palveluiden ja niiden
markkinoinnin yhteydessä. Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy voi tehdä
Aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden
hyödyntäminen edellyttää. Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy voi siirtää
tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä
Konserniyhtiöille, Palveluntarjoajille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä
myöntää Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:lle oikeudet Aineistoon
korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat
(kuten luvat videoissa ja kuvamateriaalissa esiintyviltä henkilöiltä) tässä mainitun
oikeuden myöntämiseen.

5.Tiedot
Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että, Konserniyhtiö, Palveluntarjoaja tai
muu heidän lukuunsa toimiva kolmas osapuoli voi valvoa, lukea ja ottaa selon
Käyttäjän Palveluun lähettämistä ja Palvelusta vastaanottamista viesteistä ja
sisällöstä silloin, kuin valvonnasta on Palvelussa, Säännöissä tai muutoin
ilmoitettu.

6. Hinnat, maksuehdot ja maksutavat
Useat Palvelut ovat maksuttomia. Mahdollinen Palvelun maksullisuus ja
maksuehdot ilmenevät näistä Käyttöehdoista, Säännöistä ja/tai Palvelun
internet-sivustolla olevasta hinnastosta.
Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikenne-, laite-,
ohjelmisto ja vastaavista kustannuksista.

7. Palveluiden käyttö
Palveluita on käytettävä näiden Käyttöehtojen ja Sääntöjen mukaisesti sekä aina
siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Tampereen Sedun
Kuljetuspalvelu Oy:lle, Palveluntarjoajille, Konserniyhtiöille tai kolmansille
osapuolille. Palveluita ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä
sitoutuu käyttämään Palvelua vain näissä Käyttöehdoissa ja Säännöissä
nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli Osapuolten välillä on erimielisyys
Palvelun toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää Tampereen
Seudun Kuljetuspalvelut Oy käytön luonteen omassa harkinnassaan.
Käyttäjä saa käyttää Palveluita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.
Käyttäjä ei saa ilman Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy:n etukäteen
antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä Palvelun kanssa
samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen,
jälleenmyydä Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai
sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.
Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä minkään oman
palvelunsa osana ilman Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:n etukäteen
antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida,
siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana,
Palvelua tai Palvelun sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin
salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu
Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Palvelun tai Palvelun sisällön
tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.
Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää
Palvelun lähdekoodin muotoa.
Käyttäjä hankkii itse Palveluiden käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot
ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niistä.
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu
täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että
internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita,
ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse
oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta.
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy ei vastaa Palvelun tietoturvallisuuden
puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle
aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista.

8. Palvelun saatavillaolo
Palvelu pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä.
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen
osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta.Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä
ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla.
Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun
käytössä. Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy ei vastaa muilta osin
Käyttäjälle Palvelun keskeytyksestä, virheistä tai puutteista, tai Aineiston tai
muun Käyttäjän Palveluun lataaman tai tallentaman tiedon menetyksestä tai
korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista
tai menetyksistä.

9. Immateriaalioikeudet
Kaikki oikeudet Palveluun, Palvelussa käytettyihin rekisteröityihin ja
rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palvelussa saatavilla olevaan sisältöön,
Käyttäjien Palveluun lataamaa Aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Tampereen
Seudun Kuljetuspalvelu Oy:lle, sen lisenssinantajille tai Palveluntarjoajille. Ne
saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten
immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Tampereen Seudun
Kuljetuspalvelu Oy, sen lisenssinantajat ja Palveluntarjoajat pidättävät itsellään
kaikki ne oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä
Käyttäjälle.

10. Voimassaolo ja päättyminen

10.1 Sopimuksen voimassaolo
Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan, kuin
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy tarjoaa Palveluita ja Käyttäjä käyttää
niitä. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat
syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä.

10.2 Palvelun päättyminen
Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta tai Sääntöjä, Tampereen Seudun
Kuljetuspalvelu Oy voi estää Käyttäjän Palvelujen käytön tai poistaa Käyttäjän
Aineiston ilman varoitusta.
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai
sulkea Käyttäjän Palvelun kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta
syystä.
Käyttäjä

voi itse lopettaa Palveluiden käyttämisen milloin tahansa. Tämä ei
kuitenkaan vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen
Palveluiden käytön lopettamista tai maksullisen Palvelun tilauksen päättymistä
(esimerkiksi velvollisuus suorittaa maksullisten Palveluiden ennen Sopimuksen
päättymistä kertyneet maksut).

11.Vastuu

11.1 Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy:n vastuu
Tampereen Seudun Kujetuspalvelu Oy ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka
vahinkoja, joita Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy ei ole voinut kohtuudella
ennakoida. Tampereen Seudun kuljetuspalvelu Oy ei myöskään korvaa
Käyttäjän, Palveluntarjoajan tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista
seikoista johtuvia vahinkoja eikä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelun
riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

11.2 Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on
velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Tampereen Seudun
Kuljetuspalvelu Oy:lle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää
Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai
jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista,
teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen
korvaamaan kaikki Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:lle mahdolliset siitä
aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen
etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

12. Sopimuksen siirtäminen
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:n etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta.
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy:llä on oikeus ilman Käyttäjän
suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai
osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle
Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu
Oy:llä on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

13. Ylivoimainen este
Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa
vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä
jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force
majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen,
tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa,
myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa,
vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen
raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai
kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai
laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta
osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä,
jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon
eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi
tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat
virheet tai viivästykset.
Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa
mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin
kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä
kohtuullisena.

14. Sopimuksen muuttaminen
Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla
muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä
ajankohdasta alkaen, jonka Tampereen Seudun Kuljetuspalvelu Oy toteaa
muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa
muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Palveluiden käyttö.

15. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki
Palveluihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen
lainvalintaa koskevat säännökset.
Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten
välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä,
ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Tampereen
käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

16. Käyttöehtojen voimassaolo
Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.7.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.